Algemene voorwaarden

Het advocatenkantoor DE DECKER & HANSSENS Advocaten & Bewindvoerders is gevestigd te 9000 Gent, Steendam 77.

De B.V. Advocatenkantoor De Decker heeft als ondernemingsnummer KBO 0825.490.289 en als BTW-nummer BE.0825.490.289.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden aanvaard en uitgevoerd door DE DECKER & HANSSENS Advocaten & Bewindvoerders (hierna DD&H) en op de diensten verleend aan de cliënt door haar advocaten, werknemers of personeel. Het toekennen van een opdracht aan DD&H impliceert dat de cliënt deze algemene voorwaarden kent en zonder voorbehoud aanvaardt.

1. Opdracht

Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door DD&H. De cliënt aanvaardt dat de opvolging en behartiging van het dossier zal ondersteund of gerealiseerd worden door de medewerkers van het kantoor en dit volgens de interne kantoororganisatie
en telkens onder toezicht van de dominus litis. DD&H is gerechtigd om in samenspraak met de cliënt bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, derden of andere deskundigen in te schakelen.

DD&H verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. DD&H is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de cliënt, aan derden of overmacht. De werkzaamheden van de advocaat worden
uitgeoefend conform het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten.

De cliënt dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de cliënt zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het DD&H vrij om voor de cliënt geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. DD&H is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

2. Erelonen & factuurvoorwaarden

Wij rekenen onze erelonen en overige kosten aan zoals bij aanvang van de dienstverlening afgesproken. DD&H behoudt zich echter wel het recht voor om haar uurtarieven of de berekening van de vergoedingen in de toekomst aan te passen, waarvan de cliënt op
gepaste wijze op de hoogte zal worden gebracht.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar.

Bemerkingen met betrekking tot de overgemaakte facturen en de aangerekende kosten en erelonen dienen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk te worden overgemaakt aan het kantoor.

Elke factuur dient te worden voldaan binnen de 30 kalenderdagen na de verzending bij gebreke waaraan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd conform de Wet betalingsachterstand in handelszaken. Het bedrag van de binnen de 30 kalenderdagen na de verzending onbetaald gebleven factuur zal bij wijze van schadevergoeding van rechtswege verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 250,00, als vergoeding voor alle buitengerechtelijke kosten, tijdverlies en achternageloop, bijkomende administratiekosten en briefwisseling. Deze schadevergoeding zal verschuldigd zijn van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, intresten en gerechtskosten.

Indien één enkele factuur ondanks verzoek niet wordt voldaan, zullen alle facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden. De advocaten zullen dan niet gehouden zijn verdere diensten te
verlenen volgens welke overeenkomst ook en de advocaten zullen hun werkzaamheden mogen opschorten tot wanneer de vervallen facturen integraal worden vereffend. De advocaten en DD&H zijn niet aansprakelijk voor schade welke mogelijks ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden om voormelde reden.

3. Derdengelden

DD&H stort alle bedragen die zij voor de cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan haar cliënt.

DD&H mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van openstaande voorschotten of staten van kosten en erelonen. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht.

4. Aansprakelijkheid

De prestaties verleend door DD&H en zijn advocaten zullen worden beoordeeld als een middelenverbintenis. De aansprakelijkheid van DD&H, zijn vennoten, advocaten en medewerkers kan enkel worden ingeroepen op basis van schriftelijke correspondentie die door een vennoot is ondertekend en persoonlijk overhandigd of verzonden per koerier, gewone post, fax of email. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de tussenkomst van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde.

Indien, om welke reden dan ook, er geen tussenkomst zou zijn vanwege de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dan is de aansprakelijkheid van DD&H, zijn vennoten, advocaten en medewerkers beperkt tot het bedrag van de door de cliënt betaalde erelonen voor de door DD&H verleende diensten die aanleiding geven tot de aansprakelijkheidskwestie. DD&H is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden of andere deskundigen, dewelke in samenspraak met de cliënt werden ingeschakeld.

In ieder geval zal een aansprakelijkheidsvordering ten aanzien van DD&H, zijn vennoten, advocaten en medewerkers niet afdwingbaar zijn indien DD&H niet schriftelijk op de hoogte wordt gebracht van deze vordering binnen een termijn van één jaar na
ontdekking van de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding zou kunnen geven tot dergelijke aansprakelijkheidsvordering.

5. Diensten verleend door derden

DD&H kan bij de uitvoering van haar diensten mogelijk een beroep doen op derde partijen. Voor zover mogelijk zal DD&H dit met de cliënt op voorhand bespreken en die derde partijen kiezen van wie het redelijkerwijs een kwalitatieve dienstverlening kan verwachten.

DD&H biedt evenwel geen enkele garantie omtrent de uitvoering door die derden van de hun toevertrouwde taken.

De cliënt aanvaardt eveneens dat deze derde partijen hun opdracht uitoefenen op zelfstandige basis en dat de cliënt DD&H bijgevolg niet aansprakelijk kan stellen voor enige gebrekkige uitvoering van de diensten door die derden.

6. Omtrent onze dienstverlening en werkproducten

DD&H verbindt zich ertoe elke opdracht te behandelen met de confidentialiteit voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en de deontologische regels van de Orde van Advocaten. Het beroepsgeheim is van toepassing op alle informatie en documentatie die door
de cliënt wordt bezorgd. De beroepsregels en gedragscode voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op de website van de Orde van de Vlaamse balies (www.advocaat.be).

Elk werkproduct van DD&H zoals notities, opzoekingen, contracten, adviezen, opinies, schriftelijke stukken, conclusies, verslagen en andere documenten uitgaand van DD&H zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen in geen geval gebruikt of gereproduceerd worden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van DD&H.

7. Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst met DD&H beëindigen door haar hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is. Ingeval van beëindiging dienen alle tot op dat ogenblik geleverde prestaties vergoed te worden. DD&H zal aan de cliënt de stukken van het dossier op eerste verzoek terug bezorgen en/of bezorgen aan de opvolger.

DD&H kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Hierbij zal het kantoor rekening houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

8. Bewaring van documenten

DD&H bewaart alle relevante documenten m.b.t. het behandeld dossier, behalve deze welke vroeger zijn terugbezorgd aan de cliënt, gedurende de wettelijke termijn ná afsluiting van het dossier. Nadien zal DD&H de bewaarde documenten vernietigen.

9. Procedures inzake witwassen van geld

DD&H dient als advocatenkantoor te voldoen aan alle wetgeving inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. DD&H heeft interne procedures uitgewerkt om zijn cliënten te identificeren en om individuele dossiers te beoordelen op eventuele risico’s. Teneinde DD&H toe te laten zijn wettelijke verplichtingen op dat vlak na te komen, dient de cliënt alle relevante informatie volledig en accuraat aan DD&H mee te delen.

10. Algemene bepalingen

Voor zover een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt geacht nietig of niet afdwingbaar te zijn, zullen de overige bepalingen hun geldigheid en afdwingbaarheid behouden. De nietige en/of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen door
een geldige bepaling die de originele bedoeling van de partijen zo goed als mogelijk benadert.

Op overeenkomsten met DD&H is steeds exclusief het Belgisch recht en de reglementering van de Orde van Advocaten van toepassing.

Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het Arrondissement Gent, Afdeling Gent, bevoegd.