Dienstenwet

DE DECKER & HANSSENS Advocaten & Bewindvoerders werkt vanuit haar uitbatingszetel te 9000 Gent, Steendam 77.

Mrs. Francis De Decker en Dominique Hanssens oefenen het beroep van advocaat uit als vennoten en zaakvoerders van de B.V. Advocatenkantoor De Decker met ondernemingsnummer KBO 0825.490.289 en met BTW-nummer BE.0825.490.289.

Alle andere advocaten van ons kantoor oefenen hun activiteiten uit als zelfstandige medewerkers van DE DECKER & HANSSENS Advocaten & Bewindvoerders en zijn ingeschreven aan de balie van Gent.

Contactgegevens van het kantoor en de advocaten:

Telefoon: 09.225.03.41

Per E-mail:

 • Team Bewindvoeringen : bewind@ddh-advocaten.be
 • Team algemeen : kantoor@ddh-advocaten.be
 • Francis De Decker: francis@ddh-advocaten.be
 • Dominique Hanssens : dominique@ddh-advocaten.be
 • Jacques De Decker : jacques@ddh-advocaten.be
 • Antoinette Dhooghe : kantoor@ddh-advocaten.be
 • Christophe Van Laethem : christophe@ddh-advocaten.be

1. Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Het kantoor, zijn vennoten, zijn advocaat-medewerkers en zijn aangestelden zijn verzekerd voor een bedrag van € 2.500.000,00 per schadegeval bij de collectieve polis burgerlijke aansprakelijkheid Amlin Europe NV, polisnummer LXX034899, onderschreven door de
Orde van Vlaamse Balies.

Deze dekking is ook gewaarborgd als het kantoor optreedt als lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken of als gerechtelijk mandataris, zoals bewindvoerder, voogd of toeziend voogd, voogd ad hoc, curator van onbeheerde nalatenschappen.

De polisvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

2. Dienstverlening

U kan bij het kantoor terecht voor onder meer volgende diensten:

 • Aansprakelijkheidsrecht (bvb foutaansprakelijkheid, afhandeling schadegevallen,…)
 • Bank & financieel recht (bvb consumentenkrediet, zakenkrediet, hypothecair krediet,…)
 • Beslagrecht
 • Bescherming van de personen (bvb bewindvoering, voogdij minderjarigen,…)
 • Verbintenissenrecht (bvb. huurwetgeving, overeenkomsten,…)
 • Verkeersrecht
 • Strafrecht

3. Informatie of klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of u een klacht heeft, kan u terecht bij Mr. Francis De Decker of Mr. Dominique Hanssens (tel.: 09.225.03.41 of francis@ddh-advocaten.be, dominique@ddh-advocaten.be).

4. Beroepsregels en gedragsode

Alle advocaten van het kantoor zijn ingeschreven aan de balie van Gent en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van de Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op of via www.advocaat.be, alsook aan de reglementen van zijn/haar balie die kunnen geraadpleegd worden op of via www.baliegent.be.

5. Tarieven

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten:

 • de kosten van de advocaat
 • de gerechtskosten en uitgaven aan derden
 • het ereloon

5.1.

De kosten van de advocaat omvatten enerzijds de algemene kosten en anderzijds de specifieke kantoorkosten. Op deze kosten dient de advocaat B.T.W. aan te rekenen tegen het toepasselijke tarief.

De algemene kosten zijn kosten die geen betrekking hebben op een bepaalde zaak of dit op een niet onmiddellijk aanwijsbare wijze zijn. Niettemin zijn deze algemene kosten onontbeerlijk voor de uitoefening van de taak van de advocaat.

De algemene kosten hebben onder meer betrekking op de huur van de kantoren, verbruik van gas-, water en elektriciteit, onderhoudskosten, herstellingen, verzekeringen, bibliotheekkosten, beroepsopleiding, beroepsbijdragen, boekhoudkosten, aankoop en onderhoud kantoormeubilair, informatica- en communicatieapparatuur, representatiekosten, drukwerk, beroepskledij, lonen en sociale lasten met betrekking tot het personeel, etc.

 • Deze algemene kosten bedragen 15 % van de erelonen.

De specifieke kantoorkosten zijn kosten die uitsluitend op een bepaald dossier betrekking hebben. Deze kosten, die op de kosten- en ereloonstaat aangegeven en rechtstreeks aangerekend worden aan de cliënt, worden als volgt berekend:

 • dossieropening: € 50,00
 • uitgaande brieven per post: per zending: € 10,00
 • uitgaande brieven per e-mail: per zending: € 8,00
 • dactylografie andere dan briefwisseling: per blad: € 10,00
 • aangetekende zending: per zending : € 16,00
 • fotokopij / uitprint: per blad: € 0,25
 • telefonie, faxverkeer: forfait / jaar van zodra dossier > 1 jaar loopt: € 25,00
 • verplaatsingskosten: per kilometer: € 0,50
 • opvolgen betaling, afsluiten dossier, archivering, vernietiging na 5 jaar: € 25,00

5.2.

De gerechtskosten en de uitgaven aan derden zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals bijvoorbeeld de gerechtsdeurwaarder, de griffie, de schatter, de raadsgeneesheer, vertalers en openbare instanties (niet-limitatieve
opsomming). Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. Deze kosten zijn vrij van B.T.W. De advocaat vraagt aan gerechtsdeurwaarders, tolken, schatters, technische experten,… om zo veel mogelijk rechtstreeks te facturen aan de cliënt(en).

5.3.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Het ereloon wordt op grond van de effectief gepresteerde uren berekend aan een basisuurloontarief van € 135,00 (excl. btw).

Het ereloon kan ook afhankelijk zijn van de belangrijkheid en hoogdringendheid van de zaak. Dit vertaalt zich in een eenmalig forfaitair supplement dan wel in een percentage op het bereikte resultaat (voor zover het een in geld waardeerbaar geschil is) naast de effectief geleverde prestaties gerekend aan het gehanteerd uurloontarief. Dit supplement of percentage wordt vóór aanvang van een opdracht tussen de partijen overeengekomen.

5.4.

Wanneer de advocaten optreden als bewindvoerder, aangesteld door de rechtbank, hanteren zij de tarificatie richtlijn van de vrederechters voor de berekening van de jaarlijkse beheersvergoeding. Deze richtlijn omtrent de gewone en buitengewone ambtsverrichtingen, alsook omtrent de te hanteren bedragen voor de kosten, de algemene vergoedingen en bijzonder vergoedingen, is terug te vinden op de website van het bevoegde vredegerecht.

5.5.

De advocaten gaan steeds na of een cliënt in aanmerking komt voor kosteloze juridische bijstand (pro deo), dan wel of er een rechtsbijstandverzekeraar tussenkomt die de erelonen ten laste neemt. Indien de rechtsbijstandverzekeraar de kosten en erelonen niet of niet volledig betaalt, dan betaalt de cliënt het (resterende) verschuldigde bedrag.

Om de betaling van de definitieve kosten- en ereloonstaat te vereenvoudigen en onaangename verrassingen te vermijden, worden provisies gevraagd om het dossier op te starten en de werkzaamheden aan te vatten of verder te zetten. Een provisie is een forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon wordt rekening gehouden met de opgevraagde en betaalde provisies. De facturen vermelden algemene voorwaarden.

De cliënt betaalt de provisies en de staat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere
betalingstermijn bepalen. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien kalenderdagen na ontvangst schriftelijk protesteren. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en ereloon en bij gebrek aan terecht bevonden protest is de cliënt op het openstaande saldo 10 % verwijlrente verschuldigd vanaf de vervaldatum.